Program committee

Program committee

 • Askhabov S. N.
 • Anashkin O. V.
 • Boykov I. V.
 • Belyaev A. K.
 • Vasil'ev V. B.
 • Vatulian A. O.
 • Voronin A. F.
 • Gasnikov A. V.
 • Grines V. Z.
 • Demidenko G. V.
 • Karapetyants A. N.
 • Kravchenko V. V.
 • Kopachevsky N. D.
 • Kuznetsov N.V.
 • Lukyanenko V. A.
 • Matveeva I. I.
 • Malygina V. V.
 • Orlov I. V.
 • Osipenko G.S.
 • Peschansky A. I.
 • Pleshchinsky N. B.
 • Rudnitsky O. I.
 • Samko S. G.
 • Stonyakin F. S.
 • Khachatryan Kh. A.
 • Chekhov V. N.
 • Shiryaev A.
 • Shumafov M. M.
 • Yagola A. G.

The Organizing Committee:

Lukyanenko V. A., Peschansky A. I., Rudnitsky O. I., Kozlova M. G., Germenchuk M. S., Stonyakin F. S., Khazova Y. A.

Address of organizing Committee:
Lukyanenko V. A., Faculty of Mathematics and Informatics, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, prospect of Academician Vernadsky, 4, 295007 Simferopol, Russia. E-mail: cherskyectst@gmail.com
For all questions contact the organizing Committee of ECTST-2019: Vladimir Andreevich Lukyanenko phone: 8 978 7291655 (mobile.), Maria Germanchuk phone: 8 978 5766223, 8 978 0916621 (mobile.), e-mail:cherskyectst@gmail.com